Tel Aviv
Rhodes

10/7/2023

Rückflug

Direktflug

$195

Tel Aviv
Rhodes

9/30/2023

Rückflug

Direktflug

$195

Tel Aviv
Rhodes

10/3/2023

Rückflug

Direktflug

$195

Tel Aviv
Rhodes

9/26/2023

Rückflug

Direktflug

$293

Tel Aviv
Rhodes

9/23/2023

Rückflug

Direktflug

$195

Tel Aviv
Rhodes

9/19/2023

Rückflug

Direktflug

$195