צ'ק-אין מקוון

הצהרות בריאות

כדי להמשיך בהנפקת כרטיס העלייה למטוס, יש לאשר את הדברים הבאים:

* אף נוסע בהזמנה לא אובחן כחולה בקורונה (COVID-19) ולא היה לו את אחד מהתסמינים הקשורים לקורונה במהלך 14 הימים שקדמו לתאריך הטיסה (חום, שיעול חדש, חוסר טעם או ריח, קשיי נשימה).

* אף נוסע בהזמנה לא היה בקשר הדוק עם אדם חולה בקורונה (COVID-19) במהלך 14 הימים שקדמו לתאריך הטיסה. בנוסף, אף נוסע בהזמנה לא נדרש להיכנס לבידוד מסיבות הקשורות לקורונה (COVID-19) לתקופה שכוללת את תאריך הטיסה.

עיבוד המידע שמסרתם נעשה לטובת הציבור, ובהתאם להמלצות רשויות הבריאות.

חשוב לשים לב כי אם אחת מההצהרות הנ"ל חלה, הדבר לא יאפשר להמשיך בנסיעה, גם אם הדבר התגלה בשדה התעופה.

אני מצהיר/ה שכל הנוסעים שעבורם אני עושה צ'ק-אין עומדים בדרישות הנ"ל.

חשוב לשים לב,

אנא הזינו את מספר ההזמנה ושם המשפחה באנגלית כדי להמשיך בהליך הצ'ק אין אונליין.